YLEISET TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

Tarjoaja ja sopimusosapuoli

Sopimusosapuolena kaikissa kauttamme tehtävissä tilauksissa on:

Entire Motors Oy
Y-tunnus: 3152401–8
Osoite: Tuohipolku 4 A, 01730 Vantaa

Sähköposti: myynti@entiremotorsoy.com

Puhelin: 0503876682

Soveltamisala ja sopimuksen kohde

Näitä yleisiä toimitus- ja takuuehtoja sovelletaan kaikkiin niihin tavara- ja palveluostoihin, tilauksiin ja toimituksiin sekä takuuasioihin, joissa Entire Motors Oy on tarjoajana ja sopimusosapuolena.

Tilaamalla moottorin, turbon, vaihdelaatikon tai muun vastaavan Entire Motors Oy:n tarjoaman tavaran tai palvelun ostaja hyväksyy nämä toimitus- ja takuuehdot itseään sitoviksi. Muut kilpailevat sopimusehdot eivät tule osaksi sopimusta, vaikka niitä ei nimenomaisesti torjuttaisikaan.

Tavaran toimitus, vastaanottaminen ja asentaminen

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran heti sen saavuttua. Mahdollisesta väärästä tai virheellisestä tavarasta on ilmoitettava Entire Motors Oy:lle välittömästi ja kuitenkin viimeistään kahden viikon sisällä tavaran saapumisesta. Muutoin vaihto- ja palautusoikeus menetetään.

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran sopivuuden ennen asennusta. Ostajan on verrattava tavaraa korvattavaan alkuperäisosaan ja varmistettava, sopiiko tilattu tavara asennuskohteeseen. Mikäli ostettu tavara esimerkiksi eroaa mitoiltaan, muodoltaan tai materiaaliltaan korvattavasta alkuperäisosasta tulee ostajan ottaa yhteyttä Entire Motors Oy:hyn asian selvittämiseksi ennen asennuksen tekemistä, ostetun tavaran muuttamista tai mukauttamista, jotta ostaja säilyttää mahdollisen vaihto- ja palautus- tai takuuoikeutensa. Mikäli tavarassa havaitaan vikoja ennen asennusta tai asennuksen aikana, tulee tästä niin ikään ilmoittaa välittömästi Entire Motors Oy:lle. Mikäli tuotteen sopivuutta ei ole tarkistettu ennen asennusta, ei Entire Motors Oy ole vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai muista kuluista.

Entire Motors Oy:n tarjoamat moottorit toimitetaan ilman apulaitteita, ellei toisin erikseen sovita. Ilman apulaitteita oleva moottoritoimitus sisältää: Alakerran, lohkon, sylinterikannen venttiilikoneistoineen, nokka-akselin tai akselit sekä öljypohjan.

Hammashihnalla olevat moottorit toimitetaan ilman jakopään osia, ellei toisin erikseen sovita. Hammashihna, kiristimet, vesipumppu ja muut jakopäähän liittyvät osat on suositeltavaa vaihtaa uusiin ennen asennusta.

 

 

Jakoketjullisissa moottoreissa on aina tarkistettava jakoketju, kiristimien ym. muut jakopäähän liittyvien osien kunto, toiminta sekä ajoitus.

 

Käytetyt moottorit ja vaihdelaatikot on huuhdeltava/pestävä, koska säilytyksen vuoksi niissä voi olla esimerkiksi venttiilikoneisto jumissa. Huuhtelu/pesu on tehtävä kyseiselle tavaralle kuuluvalla pesuaineella. Käytetyissä tavaroissa on lisäksi tarkistettava mahdolliset tiivisteet ja tiivistevuodot ennen käyttöönottoa.

 

Asennusaikaa ei tule varata ennen kuin ostaja on saanut tiedon siitä, että tavara on lähetetty.

Kuljetusvauriot ja kuljetusriski

Tavaroiden lähetykseen ja toimittamiseen ostajalle käytetään ulkopuolisia kuriiripalveluja. Kuljetuksesta johtuvan tavaran odottamattoman häviämisen tai odottamattoman huonontumisen riski siirtyy tavaran lähetyksen yhteydessä ostajalle sen jälkeen, kun tavara luovutetaan kuljetuksen suorittavalle taholle tai kun tavara lähtee varastolta lähettämistä varten, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

 

Mikäli toimitus saapuu ostajalle vaurioituneena, tulee ostajan valittaa tavaran vaurioitumisesta mahdollisuuksien mukaan heti kuriiripalvelun edustajalle ja dokumentoida vaurion aste ja laajuus sekä ilmoittaa asiasta välittömästi Entire Motors Oy:lle. Mahdollisista kuljetusvaurioista tai kuljetusviivästyksistä vastaa kuriiriyhtiö eikä niistä voida esittää vaatimuksia Entire Motors Oy:lle.

Tilauksen peruminen

Ostajan peruessa kaupat tilauksen tekemisen jälkeen, Entire Motors Oy veloittaa korvauksena 50 prosenttia kauppahinnasta, ellei kuluttajansuojaa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Maksun viivästyminen

Mikäli ostajan maksu myöhästyy, on Entire Motors Oy:llä oikeus periä lainmukaiset huomautusmaksut ja perintäkulut. Lisäksi Entire Motors Oy:llä on oikeus periä myöhästyneille maksuille lainmukainen viivästyskorko.

 

Huomautusmaksujen, perintäkulujen ja korkojen vaatiminen ei sulje pois muiden viivästymisestä mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvausvaatimuksia.

Omistusoikeuden pidätys

Entire Motors Oy:llä on omistusoikeus kaikkiin toimituksen kohteisiin, kunnes ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu kaikkine mahdollisine kuluineen ja muine viivästysseurauksineen.

 

Ostaja on velvollinen käsittelemään omistusoikeuden alaista tavaraa huolella eikä omistusoikeuden pidätyksen alaista tavaraa saa pantata kolmansille osapuolille taikka luovuttaa vakuudeksi, ennen kuin siihen liittyvä maksu mahdollisine kuluineen ja muine viivästysseurauksineen on suoritettu kokonaisuudessaan.

Virhe- ja vahingonkorvausvastuu

Ostetun tavaran esinevikoihin ja oikeusvirheisiin liittyvään virhevastuuseen sovelletaan lain säännöksiä, ellei jäljempänä muuta määrätä.

Uuden tavaran virhevastuu vanhentuu puolessa vuodessa vaaranvastuun siirtymisestä. Mikäli ostajana on elinkeinonharjoittaja ei käytetystä tavarasta myönnetä virhevastuuta. Käytetyn tai kunnostetun tavaran kohdalla Entire Motors Oy ei myöskään kuulu etä- tai puhelinmyyntiä koskevien säännösten piiriin, ellei kuluttajansuoja säännöksistä muuta johdu.

 

Entire Motors Oy ei myöskään ole virhevastuussa sellaisista virheistä, jotka ovat ostajan itsensä aiheuttamia tai johtuvat luonnollisesta kulumisesta, epäasianmukaisestä käytöstä, tavaran laiminlyödystä tai väärästä kunnossapidosta, epäasianmukaisesta taikka sopimattomasta käyttötarkoituksesta, väärin suoritetusta asennuksesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta virheellisestä käsittelystä.

 

Mahdollinen vahingonkorvausvastuu on rajoitettu ainoastaan sellaisiin välittömiin vahinkoihin, jotka ovat sopimuksentekohetkellä tyypillisiä ja ennakoitavissa, enintään kuitenkin virheelliseen tai puuteellisen tavaran arvonlisäverottoman hinnan määrään. Entire Motors Oy ei vastaa kuluista, jotka liittyvät asennukseen, irrotukseen, hinaukseen, matkan keskeytymiseen, sijaisauton taikka taksin käyttöön, taloudellisen menetyksen puutteesta, voiton menetyksestä taikka muistakaan välillisistä tai epäsuorista vahingoista taikka kolmannelle aiheutuvista vahingoista.

 

Vastuun rajoitukset pätevät myös Entire Motors Oy:n työntekijöihin, sen valtuuttamiin henkilöihin sekä yhteistyökumppaneihin.

Ylivoimainen este (force majeure)

Ylivoimaisen esteen ilmetessä Entire Motors Oy ei ole velvollinen täyttämään sille sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksiaan.

 

Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaisia tapahtumia, jotka estävät sopimuksen täyttämisen tai vaikeuttavat sitä kohtuuttomasti. Näitä ovat esimerkiksi työselkkaus ja kaikki muut sellaiset syyt. joihin osapuoli ei voi itse vaikuttaa, kuten tulipalo, pandemia, luonnon katastrofit ja äärimmäiset luonnontapahtumat, sota, liikekannallepano tai vastaavan laajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppa- ja valuuttarajoitukset, kapina ja mellakka, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman saannin rajoitukset, valtiovallan määräykset sekä edellä mainituista syistä johtuva alihankkijan toimituksen virheellisyys tai viivästys.

Vaihto-oikeus ja takuuehdot

Entire Motors Oy myöntää vaihto-oikeuden mahdollisten väärin tai virheellisesti toimitettujen tavaroiden tilalle. Tavaran teknisen virheen kohdalla Entire Motors Oy vastaa toimitetun tavaran välittömistä korjaus- ja kunnostuskuluista sekä rahtimaksuista jäljempänä mainituin rajoituksin. Muista mahdollisista kuluista Entire Motors Oy ei ole vastuussa.

 

Erikseen tilattu käytetty tai kunnostettu tavara, josta tilaajalle on annettu kirjalliseen tarjouspyyntöön vastaus kirjallisesti, ei ole internetissä olevaa "nettikauppaa", täten tällainen tavara ei kuulu etä- tai puhelinmyynnin piiriin, ellei kuluttajansuojasäännöksistä muuta johdu.

 

Takuu on Entire Motors Oy:n vapaaehtoisesti myöntämä lisäturva toimittamalleen tavaralle. Mahdollinen takuu alkaa toimituspäivästä tai sopimuksen mukaan. Takuuaika on tapauskohtainen ja määräytyy ostetun tavaran perusteella. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun tässä sopimuksessa todettuja velvollisuuksia on noudatettu ja tavara on asennettu takuuehtojen mukaisesti oikein, asennusohjeiden sekä ajoneuvonvalmistajan antamien ohjeiden mukaan. Mikäli tavaran omistaja vaihtuu, tulee siitä ilmoittaa Entire Motors Oy:lle takuun säilyttämiseksi.

 

Entire Motors Oy:llä on oikeus valintansa mukaan takuun toteuttamiseksi korjata virheellinen tavara, toimittaa korvaava tavara, myöntää virhettä vastaava hinnanalennus tai palauttaa kauppahinta.

 

Entire Motors Oy:llä on oikeus tutkia takuun edellytykset itse tai toimittaa tavara edelleen kolmannelle osapuolelle takuukäsittelyä varten. Ostajan on pyydettäessä toimitettava tavara Entire Motors Oy:n osoittamaan paikkaan takuun edellytysten tutkimiseksi.

 

Moottoria, vaihdelaatikkoa tai muuta Entire Motors Oy:n toimittamaa takuunalaista tavaraa ei saa avata tai korjata ilman Entire Motors Oy:n lupaa. Tavaran avaaminen, korjaaminen tai purkaminen ilman lupaa johtaa takuuehtojen raukeamiseen. Takuutilanteissa tulee varmistaa, miksi moottori tai vaihdelaatikko on rikkoutunut ennen kuin uusi korvaava tavara asennetaan.

 

Takuuta varten ostajan on selvitettävä ennen rikkoutuneen tavaran irrotusta ohjainlaitteiden versiot (ennen ja jälkeen) ja vikakoodit sekä säilytettävä nämä dokumentit samoin kuin kuitit vaihdetuista

osista, asennuksesta ja vikakoodilistauksesta (ennen ja jälkeen). Ennen ajoneuvon käyttöönottamista tulee lisäksi tarkistaa vikakoodit. Mikäli vikakoodeja on päällä ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön.

 

Takuu ei ole voimassa, mikäli autoa on viritetty ohjelmoimalla tai muutoin tehdasasennuksista poikkeavalla tavalla. Takuu ei koske myöskään jakopään osia tai niiden aiheuttamia vahinkoja. Käytetyissä tavaroissa takuu ei koske tiivisteitä eikä tiivistevuotoja. Takuu ei myöskään kata käytettyjen automaattilaatikkojen mukana tulevaa turbiinia/momentinmuuninta.

 

Takuun voimassa pysymiseksi tavaran käyttötarkoitus ei myöskään saa olennaisesti muuttua alkuperäisestä esimerkiksi yksityiskäytöstä ammattikäyttöön ilman Entire Motors Oy:n kirjallista lupaa. Toimitetuilla moottorin apulaitteilla on ainoastaan toimintatakuu tilausta toimitettaessa.

 

Takuun saamiseksi kuiteista ja dokumenteista täytyy selvitä ajankohta, laitteet, asennuksen suorittajan yhteystiedot, ajoneuvon kilometrit sekä moottorin ja automaattivaihteiston pesussa/huuhtelussa käytetyt aineet. Vaadittaessa takuuta, on ostajan esitettävä huoltokirja ja edellä mainitut dokumentit ja tiedot. Ilman näitä Entire Motors Oy ei ole velvollinen käsittelemään tehtyjä reklamaatioita tai takuuhakemuksia.

 

Mikäli tavara tai sen virhe ei kuulu takuun piiriin, on Entire Motors Oy:llä oikeus hävittää sellainen tavara, jota ostaja ei ole noutanut kahden viikon kuluessa siitä, kun ostajalle on ilmoitettu siitä, ettei virhe kuuluu takuun tai Entire Motors Oy:n virhevastuun piiriin ja tavara on noudettavissa. Entire Motors Oy:llä on oikeus periä hävittämiskulut ostajalta.

Sopimusta koskevat muutokset

Entire Motors Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tai mukauttaa näitä ehtoja vastaisen varalle sopimuksen voimassaoloaikana, jos se on tarpeen pakottavasta syystä, kuten esimerkiksi lakien tai oikeuskäytännön muututtua.

Sovellettava laki, erimielisyydet ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli tämän sopimuksen yksittäiset lausekkeet eivät olisi lainvoimaisia, sillä ei ole vaikutusta muiden lausekkeiden sitovuuteen.

 

Osapuolten erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin. Mikäli asiasta ei päästäisi sovintoon ratkaistaan asia Entire Motors Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei kuluttajansuojaa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuluttaja-asiakas voi halutessaan saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.